Zápis 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Doubek

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису 10.6.2022  od 10:00 -12: 00hod.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Doubek

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м      Doubku dne/дата 10.5.2022.                                             

Bc. Markéta Rybínová

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • Osobním podáním dne 5. 5. 2022 od 14:00 – 17:00 hodin
 • E -mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! ) reditelka@ms-doubek.cz. Ředitelka mateřské školy odešle dne 6. 5. 2022 zákonným zástupcům zpět na uvedený email potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem.
 • Soukromou datovou schránkou do datové schránky školy 69fp7cf  : Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 5. 5. 2022 v době 0:00–23:59 hod. Ředitelka mateřské školy 6. 5. 2022 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.

Žádost – přihláška do MŠ ke stažení zde:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

K zápisu je potřeba doložit:

 • vyplněnou žádost  – potvrzenou lékařem
 • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením průkazu totožnosti
 • předložit rodný list dítěte
 • v případě cizinců povolení k trvalému pobytu

Případné dotazy týkající se k zápisu zodpovíme na emailu: reditelka@ms-doubek.cz

Kritéria pro přijetí pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Doubek, okres Praha – východ, se sídlem Doubek 77, Doubek 251 01, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

 • Děti v posledním roce před zahájením školní docházky narozené do 31. 8. 2017 (včetně dítěte s odkladem povinné školní docházky) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Doubek (§ 179 odst. 3 školského zákona).
 • Děti čtyřleté (narozené do 31. 8. 2018) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Doubek (§ 179 odst. 3 školského zákona).
 • Děti tříleté (narozené do 31. 8. 2019) s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Doubek (§ 179 odst. 3 školského zákona).
 • V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O případném přijetí dětí narozených po 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu Doubek, rozhodne ředitelka školy podle kapacity školy a po pečlivém individuálním posouzení připravenosti dítěte pro vstup do MŠ.
 • K celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, poté s bydlištěm v okolních obcích.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Doubek, nabývají účinnosti ode dne vyhlášení.

Tato kritéria byla projednána se zřizovatelem.

V Doubku dne 14.3.2022 Bc. Markéta Rybínová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče,

protože se nám začínají scházet dotazy související s zápisem do MŠ, shrnujeme předběžné informace:

 • MŠ Doubek je spádovou školou pro Doubek
 • termín zápisu bude stanoven v rozmezí 02. – 16.05.2022, přesný termín/y bude oznámen spolu s dalšími kritérii a pokyny do konce března 2022
 • forma zápisu (prezenční / listinný) bude konkretizována v závislosti na protiepidemických opatřeních
 • den otevřených dveří bychom uspořádali rádi, ale opět bude záviset na protiepidemických opatřeních

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

 • Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)
 • při jídle jí samostatně lžící
 • pije ze skleničky a hrnečku
 • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
 • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)
 • umí slovně vyjádřit své potřeby
 • reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

INFORMACE

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na všechny občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle a na občany jiného státu, kteří na území České republiky pobývají déle již  90 dnů a déle (oprávněni k pobytu, čekající na oprávnění k pobytu, účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany, apod. ). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOUBEK